Tutkimusta kaikkialla

julkaisut_taulukko

Koulu Kaikkialla -hankkeen (2011–2015) keskeisenä tehtävänä on ollut vaikuttaa kansalliseen keskusteluun perusopetuksen toteuttamisesta sekä oppimisympäristöjen kehittämisestä, sekä tarjota malleja ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Eri kanavissa tapahtuvan tiedon välittämisen ja jakamisen lisäksi (verkkopalvelu, sosiaalinen media, opetus, koulutukset jne.) Koulu Kaikkialla -hankkeessa on tehty laaja-alaista oppimiseen, oppimisympäristöihin ja pedagogisiin käytäntöihin liittyvää tutkimusta.

Tutkimuksen teoreettiset ja pedagogiset lähtökohdat ovat pohjautuneet Koulu Kaikkialla -hanketta edeltäneisiin InnoSchool (2007–2010) ja Oppimisen Sillat (2008–2009) -hankkeisiin, joissa on tehty kansallisesti merkittävää, eri tieteiden ja asiantuntijayhteisöjen rajoja läpäisevää tutkimusta koulujen toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittämiseksi.

Koulu Kaikkialla -hankkeessa on tuotu yhteen tutkimusteemoja, joiden on nähty olevan oppimisympäristöjen kehittämisen ja koulun toimintakulttuurin muutoksen kannalta keskeisiä. Hankkeessa on tutkittu oppimisympäristöjä sekä oppilaan että opettajan ja koulun yhteistyökumppaneiden näkökulmista. On tutkittu lasten toimijuutta erilaisissa ympäristöissä ja moniammatillista pedagogista yhteistyötä. Lisäksi on kehitetty osallistavaa ja rajoja ylittävää pedagogiikkaa sekä niihin liittyvä pedagogisia malleja. Hankkeen julkilausumassa on kiteytetysti esitetty se teoreettinen ja pedagoginen tieto, joka empiirisestä tutkimuksesta on voitu nostaa keskiöön. Julkilausuma esittelee sekä oppimisen kaikkiallisuutta luonnehtivan mallin sekä kuvaa osallistavalle ja rajoja ylittävälle pedagogiikalle keskeiset piirteet. Lisäksi siinä tarkastellaan opetussuunnitelman ja opettajien täydennyskoulutuksen roolia oppimisen kaikkiallisuutta korostavasta viitekehyksestä käsin.

Uusista oppimisympäristöistä hankkeen tutkimuksissa on nostettu erityiseen tarkasteluun erilaiset pelilliset oppimisympäristöt, sillä pelit, pelillisyys ja leikillinen oppiminen on nähty tärkeänä osana laajempaa koulukulttuurin muutosta. Hankkeessa muun muassa toimitettiin oppimispelejä sekä leikillistä ja pelillistä oppimista koskeva tieteellinen kokoomateos ”Oppiminen pelissä – pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa”. Hankkeessa on toteutettu myös oppimispelejä koskevaa tutkimuskenttää kartoittava kirjallisuuskatsaus. Näin hankkeen tutkimuksessa on vastattu ajankohtaiseen keskusteluun peleistä, pelillisyydestä ja leikillisyydestä oppimisessa sekä tarpeeseen kehittää tähän liittyvää pedagogiikkaa.

Hankkeessa on tehty myös opetussuunnitelmaan liittyvää empiiristä tutkimusta ja selvitetty muun muassa kyselytutkimuksin koulujen opetuskäytäntöjä ja ”valmiutta” koulun toimintakulttuurin muutokseen. Leila Rikabi-Sukkarin pro gradu puolestaan avaa perusopetuksen opetussuunnitelman luonnoksiin (2012) liittyvää ”Arvokasta opetussuunnitelmakeskustelua”.

Hankkeen aikana on julkaistu noin 120 tieteellistä julkaisua (ks. taulukko). Osa julkaisuista on kotimaisia tieteellisiä artikkeleita ja tutkimusaiheisiin liittyviä opiskelijoiden pro graduja, osa kansainvälisiä journaali- tai kokoomateos-artikkeleita. Osa käsikirjoituksista on vielä ”matkalla” eli odottavat julkaisemistaan.

Koulu Kaikkialla -hankkeessa tehty tutkimusmatka on kuljettanut tutkijoita välillä hyvinkin erilaisilla poluilla, joilla kaikilla on ollut oma teoreettinen taustansa ja tieteellinen paradigmansa (tai non-paradigmansa). Se on tarkoittanut joskus myös kompastumisia. Teoreettisen viitekehyksen mukaisesti tutkimusmatkoja on toteutettu ”kaikkialla” ja niistä on opittu paljon. Anselm Straussin ja Juliet Corbinin (1998, s.14) sanoin: “Doing research is hard work. It also is fun and exciting.”

Kirjoitus on toinen osa Koulu Kaikkialla -hanketta kokoavasta juttusarjasta. Muut jutut löytyvät täältä.

×