Keski-Pohjanmaa

Mäntykankaan koulun oppimisfestivaali päätökseen

mantykangas_peli

Joulukuun alussa Mäntykankaan koulun 1.-6. luokkalaiset jakoivat kokemuksiaan ja tuotoksiaan Oppimisfestivaalin purkupäivänä. Laaja-alaisia oppimiskokonaisuuksia oli työstetty syksyn mittaan eri aihepiireissä. Alkuopetus keskittyi syksyiseen luontoon, kolmasluokkalaiset tuottivat matematiikan oppimispelejä, neljäsluokkalaiset tutustuivat kulttuurien moninaisuuteen ja 5.-6. luokkalaiset keskittyivät Sibeliukseen. Purkupäivänä oppilaat esittelivät messutyppisesti tuotoksiaan sekä digitaalisessa muodossa että konkreettisesti kokeilemalla, tekemällä ja pelaamalla.

Esitetyt oppimiskokonaisuudet oli suunniteltu yhdessä uuden opetussuunnitelman tavoitteisiin ja sisältöihin perehtyen.
Valmistuneiden tuotosten lisäksi opettajat kokivat tärkeäksi opettajuudesta ja opetussuunnitelmamuutoksista käydyn keskustelun. Asiantuntijakouluttaja Olli Vesterinen toimi keskustelun virittäjänä ja toi keskusteluun uusia näkökulmia.

Oppilaat arvioivat projektin lopussa prosessia ja tuotoksiaan. Kommenteissa esiintyi innostuneisuutta yhteistyöstä yli luokkarajojen ja uusista opiskelutavoista. Toisaalta osa oppilaista ei pitänyt esim. siitä, että yhteistyötilanteissa joutui tekemään paljon kompromisseja.

Voihan sitä näinkin elää -projekti

Voihan sitä näinkin elää -projektissa oppilaat vierailivat museon ITE-taiteilijoiden näyttelyssä. Saatujen ideoiden pohjalta he tutustuivat valitsemansa julkisuuden henkilön elämään ja rakensivat kolmiulotteisesti hänelle kuvitellun asunnon pienoismallin. Sähköiset kirjat julkisuuden henkilöistä tehtiin Book Creator -sovelluksella. Sovelluksen käyttöä oppilaat opettivat toisilleen.

Tavoitteena oli, että oppilas

– Kokee elämyksiä museon näyttelyssä ”Voihan sitä näinkin elää”
– Havainnoi ympäristöään tutustumalla näyttelyn henkilöiden ja valitsemansa kiinnostavan henkilön elämään netissä ja näyttelyssä sekä itsenäisesti että museon lehtorin johdolla
– Ajattelee omaan ja toisen elämään ja kulttuuriin liittyviä ilmiöitä
– Ymmärtää ilmiön uudella tavalla tai uudesta näkökulmasta
– Ratkaisee ongelman tuottaessaan kolmiulotteisia huoneita, pienoismalleja valitsemalleen henkilölle
– Ilmaisee havaintonsa, tunteensa ja mielipiteensä kuvallisesti ja sanallisesti
– Työskentelee yhteistyössä yli luokka-rajojen oppien ja opettaen toinen toisiaan
– Käyttää eri materiaaleja (rakennustarvikkeet) ja digitaalisia laitteita (iPad)
– Harjoittelee monilukutaitoa
– oppii identiteetin monikulttuurista luonnetta (”On yhtä tärkeä ymmärtää se, mikä ihmisiä erottaa kuin se, mikä heitä yhdistää”)
– Oppii vertaamaan omaa kulttuuria rinnakkain muiden kulttuurien kanssa

Video projektista:

Sibeliuksen 150- juhlavuosi-projekti

Sibelius-projektissa oppilaat osallistuivat Kansallisoopperan yhteistyönä Jannen salaisuus -teoksen valmistamiseen ja esittämiseen. Samalla he myös syvensivät Sibelius-tietouttaan eri työtapoja käyttäen.

Tavoitteena ja sisältöinä oli:

– nauttia taide-elämyksistä
– oppilas tutustuu Jean Sibeliuksen henkilöhistoriaan, musiikkituotoksiin, historialliseen merkitykseen Suomessa ja maailmalla
– tutustua suomalaiseen kansallisromantiikkaan ja Sibeliuksen aikaiseen taiteeseen yms. (Gallen-Gallela, Simberg, Aalto, Järnefelt)
– opettelee Madpad-ohjelman käytön ja tuottaa aiheeseen liittyvän tuotoksen
– ryhmätyöskentely, yhteistoiminnallisuus, toisilta oppiminen
– tekstin tuottaminen musiikillisten mielikuvien avulla
– yhteistoiminnallisesti tuotettu tilataideteos – Sibelius-monumentti

Madpadilla toteutettu video Sibeliuksesta:

Mäntykankaan koulun Oppimisfestivaalitunnelmia

oppfkokkola

Aamupäivällä oppilaat kiersivät luokkia, joissa esiteltiin kunkin luokan projektia (yksi kuvista näyttää tervetulokutsun). Oli yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa, oli yhteistyötä oppilasryhmien yli, oli retkiä luontoon, museoon, jne. ja oli oppilaiden omien oppimisen tapojen huomioimista itse tehtyjen oppimispelien muodossa. Projekteja oli dokumentoitu ja nyt kaikki saivat perehtyä muiden oppimisfestivaali-kokonaisuuksiin.

Oppimisfestivaali Mäntykankaan koulussa

Mäntykankaan_koulu (800x534)

Motto: ”Koulu on lapsia varten ja siellä opitaan elämää varten. Tehdään yhdessä hyvä koulupäivä!”

Kokkolan Mäntykankaan koulun opettajat ”verkostoituvat” keskenään oppimisfestivaalin aloitustapahtumassa, joka antoi mahdollisuuden ideoida ja jakaa omia ajatuksia juuri omasta Mäntykankaan koulun toimintakulttuurista asiantuntijan Olli Vesterisen kanssa hänen alustuksensa pohjalta. Perinteinen kouluopetus on perustunut vahvasti tiedon jakamiseen. Opettajan roolin muuttuminen ratkaisevasti tiedon jakajasta ohjaajan rooliin mahdollistaa oppilaan aktivoitumisen ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan. Oppijasta tuleekin aidosti tiedon tuottaja eikä ainoastaan tiedon kuluttaja. Oppijat opettelevat kyseenalaistamaan tutkittavaa ilmiötä  aiemmin omaksutun tiedon pohjalta lähtökohtanaan heidän oma kokemusmaailmansa. Eniten ajattelemisen aihetta herätti aihe, että miten hyödyntää parhaiten koulun arjessa oppilaiden koulun ulkopuolella opittua tietoa ja oppilaita motivoivaa pelillisyyden lisäämistä koulussa oppimiseen.

Koulun ja ympäröivän yhteiskunnan kohtaaminen

Koulumme sijainti kaupungin keskiössä on antanut aina koulun oppiloille mahdollisuuden toteuttaa oppimisfestivaalin perusideaa eli laajentaa oppimista luokkahuoneen ulkopuolelle. Museot, kirjasto, teatteri, konservatorio, kuvataide- ja käsityökoulu, luontokoulu, uima- ja urheiluhallit, kaupungin lähiliikuntapaikka koulun ympäristössä sekä kävelyetäisyydellä olevat metsäpolut ja pururadat saavat aktivoitua oppijat hakemaan ja saamaan tietoa myös ympäröivän yhteiskunnan asiantuntijoilta.

Lapsen maailman ja koulun aikuisten maailman välinen kohtaaminen

Oppimista on kaikkialla –ideointi vaatii meitä koulun aikuisia vielä tutkailemaan yhdessä, miten lapsen ja koulun erilaiset maailmat lähentyisivät vielä entisestään. Uutta ajattelua virisi keskusteluissa siitä, että lasten tiedot ja taidot, harrastukset, vahvuudet tulisi saada esille myös koulussa, mikä motivoisi lapsia ja lisäisi kouluviihtyvyyttä. Jokaisesta oppijasta meidän aikuisten tulisi löytää vahvuudet ja tehdä heistä oman elämänsä tähtiä. Uudet teknologiat mahdollistavat luovia keinoja virtuaalisen oppimisympäristön luomiseen autenttisen oppimisympäristön tarjoamisen rinnalle. Lasten ja nuorten vapaa-aika kuluu suurelta osin kännyköiden, tablettien kanssa somessa tai pelillisessä virtuaalimaailmassa. Heidän kouluprofiili eroaa liian paljon vapaa-ajan profiilista, näin toteavat Yliopistokeskus Chydeniuksen opettajina ja tutkijoina työskentelevät Marika Piispanen ja Merja Meriläinen. Siksi teknologian hyödyntäminen opetuksessa tulee entistä tärkeämmäksi, jotta lasten ja nuorten kiinnostuksen kohteet ja osaamisen näyttäminen mahdollistetaan myös koulussa.

Koulun sisällä olevien toimijoiden kohtaaminen

Käyty keskustelu antoi varmuutta jokaiselle opettajalle siitä, että olemme jo nostaneet OPS2016 –laivan purjeet ja olemme hyvässä vauhdissa oman koulun pedagogisen osaamisen kehittämisessä. Yhteistoiminnalliset työskentelytavat jaetussa johtajuudessa, tiimeissä ja luokkatyössä, ilmiölähtöisen pedagogiikan kokeileminen, koko henkilökunnan sitoutuneisuus oppilaita voimakkaasti osallistavaan yhteiseen tekemiseen tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä vuosiluokka- ja oppiainerajat ylittävät monialaiset oppimiskokonaisuudet koulun kolmen eri tiimin suunnittelutyössä, osoittavat meidän olevan jo matkalla kohti uudenlaista oppimisympäristöä.

Tiimityön alkaessa opettajat jatkoivat lukuvuosisuunnitelmaan valittuja laajempia oppimiskokonaisuuksiksi valitsemiaan aiheita Olli Vesterisen tukivinkkausten ohella. Oppimisfestivaalin aikana näitä taitoja ja toimintakulttuuria on tarkoitus ”tuunata” ja jalostaa entiseltä pohjalta jatkuvan päivityksen periaatteiden mukaisesti. Oppimiskokonaisuuksien aiheina esiintyivät tiimeissä mm. Luonto eri vuodenaikoina, oppilaiden matemaattisten pelien suunnittelu ja toteutus tiimeittäin sekä Jannen salaisuus-koululaisooppera. Joulukuun 1. päivänä oppilaat esittelevät tuotoksiaan toisilleen ja iltapäivän aikana opettajat keskustelevat keskenään oppimisfestivaalin aikana tapahtuneesta pedagogisen osaamisen kehittymisestään.

Tuija Kainu, rehtori

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? -koulutuskiertue

Innokas-verkosto järjestää koulutuskiertueen otsikolla Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Vielä ehtii ilmoittautua Kokkolaan, Tampereen, Joensuun, Rovaniemen ja Jyväskylän tapahtumiin.

http://www.innokas.fi/events/coderobotweek2014roadshow

Tiede- ja teknologialuokat ja -laboratoriot tarjoavat opettajille mahdollisuuden rikastuttaa opetustaan

Luonnontieteiden, matematiikan, tietojenkäsittelyn ja teknologian opetuksen tukena ja rikastuttajana toimivat eri puolilla Suomea luokat ja laboratoriot, joihin opettajat voivat tuoda opetusryhmiään maksuttomille toiminnallisille opintokäynneille. Tilat tarjoavat mahdollisuuden työskennellä autenttisissa tutkimusympäristöissä, lisätä oppilaiden kiinnostusta LUMA-tieteitä kohtaan sekä antaa  kuvaa alan opiskelu- ja työmahdollisuuksista.

×